ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MIDDELHOFF PERSPECTIEF VOF.

 

1 Algemeen

1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma Middelhoff Perspectief VOF. De VOF is gevestigd te Breda, (hierna al dan niet apart of tezamen met haar rechtsopvolgers onder algemene c.q. bijzondere titel te noemen “Middelhoff Perspectief VOF.”).

1.2 Middelhoff Perspectief VOF is actief op het gebied van werving & selectie, webwerving, outplacement, psychologisch/assessment/loopbaanonderzoek, heroriëntatie, opleiding & training, advisering op het gebied van loopbaanontwikkeling en mobiliteit en advisering op het gebied van persoon & organisatie en alles dat daar direct of indirect mee te maken heeft.

 

2 Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en facturen van Middelhoff Perspectief VOF ten behoeve van derden (hierna in enkel- en/of meervoud als de context moge vereisen te noemen “de opdrachtgever”) behoudens een schriftelijke door Middelhoff Perspectief VOF en de opdrachtgever rechtsgeldig ondertekende andere regeling waarin expliciet van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Middelhoff Perspectief VOF, voor de uitvoering waarvan door Middelhoff Perspectief VOF gebruik wordt gemaakt van de diensten van derden.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Middelhoff Perspectief VOF en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

 

3 Offertes

3.1 De offertes van Middelhoff Perspectief VOF zijn vrijblijvend en herroepelijk. Herroeping geschiedt onverwijld en is mogelijk tot de aanvaarding van een aanbod zolang Middelhoff Perspectief VOF niet een van de opdrachtgever afkomstige ondertekende offerte heeft ontvangen, danwel stilzwijgend indien de offerte niet binnen de eventueel gestelde termijn is geaccepteerd, danwel niet de ondertekende offerte binnen de eventueel gestelde termijn is ontvangen. Zij zijn slechts geldig gedurende 30 dagen,

tenzij anders aangegeven. Overeenkomsten komen tot stand door rechtsgeldige ondertekening van de door Middelhoff Perspectief VOF gezonden offerte of opdrachtbevestiging en retournering daarvan en gaan in op de dag van ontvangst door Middelhoff Perspectief VOF.

3.2 Bedragen, genoemd in offertes, opdrachtbevestigingen en brochures van Middelhoff Perspectief VOF, zijn gebaseerd op de laatst bekende honorariumcomponenten. Middelhoff Perspectief VOF behoudt zich het recht voor om na verloop van drie maanden de door haar aldaar gehanteerde bedragen ook na acceptatie door de opdrachtgever te wijzigen indien de honorariumcomponenten, om redenen waar Middelhoff Perspectief VOF geen invloed op heeft, zich wijzigen of gewijzigd worden.

3.3 Alle bedragen genoemd in offertes, opdrachtbevestigingen en brochures van Middelhoff Perspectief VOF, zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

 

4 Opdrachten Werving & Selectie (instroom)

4.1 Bij alle opdrachten aan Middelhoff Perspectief VOF zal door Middelhoff Perspectief VOF aan de opdrachtgever een honorarium of succesfee bij no-cure no pay in rekening gebracht worden.

4.2 Indien de opdrachtgever aan Middelhoff Perspectief VOF een opdracht verstrekt heeft dan heeft Middelhoff Perspectief VOF het exclusieve recht (ook ten opzichte van de opdrachtgever zelve en van eventueel door de opdrachtgever daartoe aangetrokken derden), om gedurende een periode van vier maanden ingaande op de dag dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende opdrachtbevestiging door Middelhoff Perspectief VOF is terugontvangen aan deze opdracht te werken.

4.3 Middelhoff Perspectief VOF heeft in het kader van een wervings- en/of selectie-opdracht het recht om het overeengekomen honorarium bij de opdrachtgever te declareren indien de opdrachtgever gedurende de exclusiviteitsperiode een niet door Middelhoff Perspectief VOF gepresenteerde kandidaat aanstelt of een andere organisatie de functie of een vergelijkbare functie in verband waarmee een opdracht verleend is aan Middelhoff Perspectief VOF, aanbiedt.

4.4 De opdracht in het kader van een wervings- en/of selectie-opdracht wordt als beëindigd beschouwd indien de opdrachtgever met een door Middelhoff Perspectief VOF gepresenteerde kandidaat een overeenkomst sluit in welke vorm dan ook.

4.5 Indien een door Middelhoff Perspectief VOF geïntroduceerde kandidaat binnen een jaar na introductie bij de opdrachtgever of een aan de opdrachtgever gelieerde onderneming in dienst treedt, danwel zich vastlegt tot het verrichten van bepaalde diensten gedurende bepaalde/beperkte tijd, danwel zich vastlegt tot aanneming van werk en/op opdracht(en), dan is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium alsnog verschuldigd.

4.6 Indien de opdrachtgever met meer kandidaten uit de desbetreffende selectieprocedure een arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan, dan is voor elke aan te nemen kandidaat het volledige honorarium alsnog verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

 

5 Presentatie eindkandidaten vanuit Werving & Selectie

Indien Middelhoff Perspectief VOF in het kader van een wervings- en/of selectieopdracht een zogeheten eindkandidaat (kandidaten) voor de betreffende functie aan de opdrachtgever schriftelijk en/of mondeling gepresenteerd heeft, dan zal de opdrachtgever binnen vijf dagen aan Middelhoff Perspectief VOF laten weten of zij met de betreffende kandidaat (kandidaten) de procedure wil vervolgen. Bij gebreke daarvan staat het Middelhoff Perspectief VOF vrij om de aldus gepresenteerde kandidaat (kandidaten) ook aan andere opdrachtgevers te presenteren.

 

6 Onderzoek en analyse kandidaten

Kandidaten kunnen in voorkomende gevallen op verzoek van de opdrachtgever gevraagd worden deel te nemen aan een assessment center sessie, psychologisch of een ander

onderzoek. De kosten van een dergelijk onderzoek, al dan niet door Middelhoff Perspectief VOF uitgevoerd, zijn – tenzij schriftelijk anders overeengekomen- voor rekening van de opdrachtgever en zullen, indien zij door Middelhoff Perspectief VOF zijn voorgeschoten, op het eerste verzoek van Middelhoff Perspectief VOF door de opdrachtgever aan Middelhoff Perspectief VOF worden vergoed.

 

7 Advertentiecampagne Werving & Selectie

Indien Middelhoff Perspectief VOF op verzoek van de opdrachtgever een advertentiecampagne voert, zullen de kosten daarvan door de opdrachtgever voorafgaand aan plaatsing betaald worden. De vorm en inhoud van een advertentiecampagne alsmede de media keuze zullen vooraf door Middelhoff Perspectief VOF aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

 

8 (Duur van) opdracht en outplacement/loopbaanbegeleiding

8.1 Nadat er een opdracht in het kader van outplacement/loopbaanbegeleiding/coaching, training e.d. tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsovereenkomst, waarbij Middelhoff Perspectief VOF garandeert dat alle haar ten dienst staande middelen tot advisering en begeleiding van de opdrachtgever optimaal ingezet zullen worden.

8.2 De opdracht in het kader van outplacement wordt als beëindigd beschouwd indien de kandidaat gedurende de begeleidingsperiode in dienst treedt van een bedrijf of instelling dan wel zélf een bedrijf of instelling begint. De opdracht voor coaching/training/begeleiding wordt vooraf in een opdrachtbevestiging vastgelegd. Uitbreiding van uren geschiedt alleen met schriftelijke toestemming van opdrachtgever.

8.3 Voorafgaande aan of gedurende de looptijd van de overeenkomst kan na overleg tussen de opdrachtgever en Middelhoff Perspectief VOF een ander voormeld tijdstip (art.8.2) als tijdstip van beëindiging worden overeengekomen.

8.4 Indien de opdracht betrekking heeft op andere diensten dan outplacement (zie art. 1.3), eindigt de overeenkomst op het kadertijdstip als aangegeven in de door Middelhoff Perspectief VOF bij aanvaarding van de opdracht op schrift gestelde zakelijke condities.

 

9 Acceptatie en beperkende bepalingen

9.1 Middelhoff Perspectief VOF behoudt zich het recht voor om voor outplacement of begeleiding in aanmerking komende persoon niet, danwel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de persoon in kwestie hiertoe aanleiding geeft, zal Middelhoff Perspectief VOF de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen.

9.2 Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie bij aanvaarding van de opdracht door Middelhoff Perspectief VOF, tijdens het uitvoeren van de opdracht alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Middelhoff Perspectief VOF de begeleiding beperken, opschorten dan wel beëindigen zonder dat tot restitutie van de honoraria wordt overgegaan.

 

10 Gebruik van diensten

10.1 Het staat opdrachtgever of door haar naar Middelhoff Perspectief VOF verwezen natuurlijke personen niet vrij de faciliteiten, informatie en diensten van Middelhoff Perspectief VOF te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet directe zin begrepen is in de aan Middelhoff Perspectief VOF verstrekte opdracht. De door Middelhoff Perspectief VOF verstrekte syllabi en de ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik.

10.2 Verstrekte opdrachten worden door Middelhoff Perspectief VOF uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is aangeven, geen rechten ontlenen.

 

11 Tussentijdse beëindiging

11.1 Indien de opdrachtgever de opdracht aan Middelhoff Perspectief VOF voortijdig intrekt voor het einde van de begeleidingsperiode of de exclusiviteits-periode, dan heeft Middelhoff Perspectief VOF het recht om aan de opdrachtgever een einddeclaratie te zenden op basis van de gemaakte kosten en het aantal bestede uren tegen het alsdan bij Middelhoff Perspectief VOF gehanteerde uurtarief en de schade die Middelhoff Perspectief VOF dientengevolge lijdt .

11.2 De kosten omschreven in art.11.1 worden verminderd met de door de opdrachtgever in het kader van de ingetrokken opdracht eventueel reeds betaalde bedragen zonder dat dit overigens tot enige terugbetaling door Middelhoff Perspectief VOF aan de opdrachtgever van (een gedeelte van) de betaalde bedragen aanleiding zal kunnen geven.

11.3 Indien de opdrachtgever een middels of bij Middelhoff Perspectief VOF overeengekomen dienstverlening of (psychologisch) onderzoek annuleert dan zal de opdrachtgever de daarvoor gemaakte kosten aan Middelhoff Perspectief VOF vergoeden met een minimum van 50%, 75% en 100% van de overeengekomen prijs indien de tussentijdse beëindiging plaatsvindt respectievelijk binnen twee, één en nul dagen vóór de afgesproken dag waarop de dienstverlening zou plaatsvinden of waarop het onderzoek zal plaatsvinden.

 

12 Ontbinding

12.1 Een overeenkomst kan door Middelhoff Perspectief VOF- zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist – geheel of gedeeltelijk worden ontbonden indien:

  • De opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voortvloeien uit de met Middelhoff Perspectief VOF gesloten overeenkomst(en), alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever of diens overlijden;
  • In verband met de bedrijfsomstandigheden de functie-eisen in de praktijk zodanig onredelijk blijken te zijn dat Middelhoff Perspectief VOF dientengevolge geen geschikte kandidaten kan leveren:
  • De omschrijving van de functie gedurende de opdracht dusdanig wordt gewijzigd, dat daardoor ook de eerder vastgestelde functieanalyse en beoordelingsvereisten dienen te worden gewijzigd;
  • De opdrachtgever een onjuiste voorstelling van zaken heeft geschetst, zulks ter beoordeling van Middelhoff Perspectief VOF;
  • Een zodanige slechte communicatie c.q. verstandhouding tussen Middelhoff Perspectief VOF en de opdrachtgever is ontstaan, dat van een vruchtbare (samenwerkings)relatie niet langer gesproken kan worden, zulks ter boordeling van Middelhoff Perspectief VOF.

12.2 De overeenkomst(en) tussen Middelhoff Perspectief VOF en de opdrachtgever worden van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest.

12.3 De door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Middelhoff Perspectief VOF geleden en te lijden schade.

 

13 Honorarium

13.1 Het honorarium zal door Middelhoff Perspectief VOF aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht na afronding/beëindiging van de betreffende werkzaamheden of, bij eventueel langer durende werkzaamheden, middels tussentijdse declaraties. Indien Middelhoff Perspectief VOF hiervoor gegevens van de opdrachtgever nodig heeft, stuurt de opdrachtgever deze op eerste verzoek van Middelhoff Perspectief VOF onverwijld toe.

13.2 De verschuldigdheid van honorarium is niet afhankelijk van de volbrenging c.q. het resultaat van de opdracht dan wel het verstrijken van de overeengekomen tijd. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht, om welke reden dan ook, is de opdrachtgever te allen tijde honorarium verschuldigd naar rato van het aantal gewerkte uren, met een minimum van 15% van het maximaal door Middelhoff Perspectief VOF in het kader van de uitvoering van de opdracht in rekening te brengen honorarium.

13.3 Middelhoff Perspectief VOF is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Middelhoff Perspectief VOF kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en dienstlevering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld honorariumcomponenten aanmerkelijk zijn gestegen.

13.4 Middelhoff Perspectief VOF zal de opdrachtgever het voornemen tot prijsstijgingen schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de prijsstijging zal ingaan, vermelden.

13.5 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst artikel 13.6, indien de verhoging meer dan 10% bedraagt ten opzichte van het laatst geldende honorarium. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de prijsstijging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet (bv. Verhoging BTW-tarief).

13.6 Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte prijsstijging niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever op straffe van verval van de bevoegdheid daartoe gerechtigd binnen 7 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht schriftelijk te annuleren tegen de in de kennisgeving van Middelhoff Perspectief VOF genoemde datum waarop de honorariumtoepassing in werking zou treden.

13.7 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

13.8 Kosten voor aanvullingen en/of wijzingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

14 Budgetoverschrijding

Indien er tussen de opdrachtgever en Middelhoff Perspectief VOF een budget overeengekomen is voor bepaalde(neven)werkzaamheden, dan heeft Middelhoff Perspectief VOF het recht het overeengekomen budget met maximaal 5% te overschrijden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

 

15 Overmacht

15.1 Indien Middelhoff Perspectief VOF door omstandigheden, opgekomen buiten schuld- en risicosfeer van Middelhoff Perspectief VOF na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Middelhoff Perspectief VOF bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.

15.2 Indien Middelhoff Perspectief VOF door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, langer dan drie maanden verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van de partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

15.3 Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de leveringen van energie, bedrijfsstoring en in geval Middelhoff Perspectief VOF door haar eigen leveranciers – om welke reden dan ook – niet tot de levering in staat wordt gesteld.

 

16 Aansprakelijkheid

16.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Middelhoff Perspectief VOF gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Middelhoff Perspectief VOF onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderzijds schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Middelhoff Perspectief VOF aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Middelhoff Perspectief VOF gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Middelhoff Perspectief VOF onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering draagt.

16.2 Middelhoff Perspectief VOF is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld namens de opdrachtgever te aanvaarden. De keuze van de door Middelhoff Perspectief VOF in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Iedere eigen aansprakelijkheid van Middelhoff Perspectief VOF voor tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

16.3 De in art. 16.1 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

 

17 Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Middelhoff Perspectief VOF tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 

18 Vertrouwelijkheid

18.1 Alle werkzaamheden van Middelhoff Perspectief VOF zijn strikt vertrouwelijk. Middelhoff Perspectief VOF zal dan ook op geen enkele wijze en aan wie dan ook enige informatie met betrekking tot de opdrachtgever en/of de kandida(a)t(en) die door opdrachtgever ter begeleiding dan wel advisering aan Middelhoff Perspectief VOF zijn overgedragen, verstrekken c.q. gebruiken anders dan in het kader van de werkrelatie met de opdrachtgever en/of het opstellen van een algemene referentielijst.

18.2 De opdrachtgever zal de informatie die zij van Middelhoff Perspectief VOF verkrijgt met betrekking tot de kandidaten alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij gegeven is en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Middelhoff Perspectief VOF en de kandidaat.

18.3 De opdrachtgever zal op geen enkele wijze informatie (doen) inwinnen over de door Middelhoff Perspectief VOF gepresenteerde kandidaten behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Middelhoff Perspectief VOF.

18.4 De opdrachtgever zal op geen enkele wijze informatie verlangen over de door Middelhoff Perspectief VOF in begeleiding zijnde kandidaten behoudens de bij opdrachtbevestiging afgesproken voortgangrapportages.

18.5 De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat zij de gegevens van de kandidaten die zij via Middelhoff Perspectief VOF verkrijgt zal opslaan en verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

18.6 Indien de opdrachtgever in strijd met het voorgaande artikel handelt, verbeurt zij aan Middelhoff Perspectief VOF door het simpele feit van een dergelijke handeling zonder nadere ingebrekestelling of sommatie een onmiddellijk opeisbare boete van € 4.538,00 (vierduizendvijfhonderdachtendertig euro) per overtreding.

18.7 De verplichtingen van Middelhoff Perspectief VOF in het kader van artikel 18 strekken zich ook uit tot haar respectievelijke medewerkers c.q. in het kader van de werkrelatie ingeschakelde derden.

 

19 Overneming personeel

De opdrachtgever zal met de (vaste) medewerkers van Middelhoff Perspectief VOF op geen enkele wijze een overeenkomst of dienstverband aangaan, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Middelhoff Perspectief VOF. Bij overtreding is opdrachtgever aan Middelhoff Perspectief VOF zonder nadere ingebrekestelling of sommatie een onmiddellijk opeisbare boete van € 45.378,00 (vijfenveertigduizenddriehonderdachtenzeventig euro) per geconstateerde overtreding verschuldigd.

 

20 Reclames

20.1 Indien de opdrachtgever bezwaren heeft tegen een door Middelhoff Perspectief VOF aan haar gerichte declaratie dan dient zij zulks binnen acht (8) dagen na de declaratiedatum schriftelijk aan Middelhoff Perspectief VOF kenbaar te maken met opgave van redenen. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn haar bezwaren kenbaar heeft gemaakt, dan wordt verondersteld dat zij deze declaratie heeft geaccepteerd en dient de opdrachtgever de declaratie van Middelhoff Perspectief VOF te betalen.

20.2 Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie of de wijze waarop diensten/werkzaamheden zijn uitgevoerd, schorten de betalingsverplichting niet op.

 

21 Betalingen

21.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum door bijschrijving van het gefactureerde bedrag op een door Middelhoff Perspectief VOF aan te wijzen bankrekening. Binnenkomende betalingen worden eerst afgeboekt op openstaande kosten en rente en daarna op de oudste factuur.

21.2 Indien een opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand – tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt – of gedeelte daarvan, een gedeelte van een maand voor een volle berekend, over het aldus niet of te laat betaalde bedrag berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

21.3 Bovendien heeft Middelhoff Perspectief VOF het recht maar niet de plicht om zonder nadere ingebrekestelling de aldus niet of te laat betaalde vordering uit handen te geven waarbij de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente tevens administratiekosten ad € 227,00 per factuur en de door Middelhoff Perspectief VOF gemaakte en nog te maken buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 15% van het niet of te laat betaalde bedrag verschuldigd zal zijn. In geval van een

gerechtelijke procedure zullen ook de procedurekosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

 

22 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geschillen waar partijen niet in onderling overleg uit kunnen komen zullen worden voorgelegd aan de rechter te Breda, tenzij op grond van enige dwingend rechterlijke bepaling een andere rechter bevoegd mocht zijn.

Download in de algemene voorwaarden in pdf